İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Mevzuat ve Cezalar

 

Düzenleme Adı : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Kanun/Doküman No : 6331

Resmi Gazete No : 28512

Resmi Gazete Tarihi : 29.12.2012

Son Değişiklik Tarihi :

Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 


 

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

(2) OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.

 (5) İşveren; a) gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

b) görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,

c) işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla

 ç) mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle, d) yeterli çalışma süresini sağlamakla,

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 –

a) her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

Görevlendirme belgesi ve sözleşme

MADDE 14 – (1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; sözleşme imzalanır.
 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB