İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Mevzuat ve Cezalar

 

Düzenleme Adı : İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kanun/Doküman No : 6331 - 30.Madde

Resmi Gazete No : 28713

Resmi Gazete Tarihi : 20.07.2013

Son Değişiklik Tarihi :

Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 


 

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü

MADDE 5 – işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.

ç) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

(5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü

MADDE 6 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(2) İşveren tam süreli işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi işyerinde görev yapacak olan işyeri hekimine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer gösterir ve aynıYönetmeliğin EK-1’inde sayılan malzemelerden işyeri hekimince talep edilenleri temin eder.

İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 9 

a) Rehberlik;

b) Risk değerlendirmesi;

c) Sağlık gözetimi;

3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) İlgili birimlerle işbirliği; iş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla,

İşyeri hekiminin yetkileri

MADDE 10 İşyeri hekiminin yükümlülükleri

MADDE 11 İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12 – 3) 01.01.2016 tarihinden itibaren,

İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri şöyle olacak;

a) Az tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde işyeri hekimi her bir çalışan için 5dk,

b) Tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde işyeri hekimi her bir çalışan için 10dk,

c) Çok tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde işyeri hekimi her bir çalışan için 15dk.

MADDE 14 

Diğer sağlık personelinin görevleri

MADDE 16 

Diğer sağlık personelinin yetkileri

MADDE 17 

Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri

MADDE 18 

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19 

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

 

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

Geçici Madde :

a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur.

b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranır.
 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB