İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Mevzuat ve Cezalar

 

Düzenleme Adı : TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Kanun/Doküman No : 6331 - 30.Madde

Resmi Gazete No : 28812

Resmi Gazete Tarihi : 05.11.2013

Son Değişiklik Tarihi :

Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 


 

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde-4

h) Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,

j) Standart akciğer radyografisi: En az 35x35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akciğer radyografisini veya dijital akciğer radyografisini,

k) Toz: Bu Yönetmeliğe göre işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıkları,

l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesini,

Maruziyet sınır değerleri

MADDE 9 –(1) Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, Ek-1'de yer alan tabloda belirtilen değerlerin üstünde olamaz.

Sağlık gözetimi

MADDE 10 –b) Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve tozun cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrarlanır ve her çalışan için sağlık kaydı tutulur.

c) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de verilen “Pnömokonyoz TanıŞeması” dikkate alınır.

Kayıtların saklanması

MADDE 14 –on beşyıl süreyle saklar.

 

AÇIKLAMA : İşyerinde toza maruz kalan çalışanlara maruziyet ölçümü yapılmalıdır. İşyerinde toz haritası oluşturulmalıdır.
 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB