İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Risk Analizi Prosedürü

 

1. AMAÇ
A.Ş’de iş sağlığı ve iş güvenliği açısından tehlikelerin tanımlanması, bu tehlikeler karşısında oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi işleminin belirlenmesi, ISG amaç ve hedeflerinin tehlikeler ve riskler temel alınarak planlanması ve bu amaç ve hedeflerin bir program dahilinde gerçekleştirilmesidir.

2. KAPSAM ve SORUMLULUK
Bu prosedür A.Ş.’nin tüm faaliyetlerini kapsar. Bu prosedürün yürütülmesinden ve değerlendirme sonucu belirlenen tedbirlerin uygulanmasından, mevcut önlemlerin sürekli iyileştirilmesinden, İSİG Kurulu, Çevre/İSİG Mühendisi ve Tüm Bölüm Sorumluları sorumludur.
3. TANIMLAR
İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG): İşyerindeki çalışanların ve diğer işçilerin (geçici işçiler ve yüklenici personeli dahil), ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörler.
Olay : Yaralanmaya veya (ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olabilecek potansiyele sahip olan, işle ilgili olaylar.
Tehlike : İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.
Şiddet : Olay gerçekleştiğinde oluşabilecek zararın derecesidir.
Olasılık : Tehlikenin öngörülen gerçekleşme sıklığıdır.
Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin bileşimi.
REP : Risk etki puanıdır. Olasılık ve şiddet değerlerinin çarpımıdır.
Amaç : Bir kuruluşun gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği politikasından kaynaklanan ve mümkün olan her durumda sayılarla ifade edilen genel maksadıdır.
Hedef : Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Performansı cinsinden İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) amacıdır.
ISG Yönetim Programı: Amaç ve hedeflere ulaşmak için sorumluları ve zaman planını içeren planlardır.
4. PROSEDÜR
4.1 Faaliyetlerin Belirlenmesi
A.Ş bünyesinde yürütülen tüm faaliyetler ve hizmetlerle ilgili olarak alt işveren ve ziyaretçiler, rutin veya rutin olmayan faaliyetler, yapılan değişiklikler dahil olmak üzere risk değerlendirme süreci için aşağıdaki süreç takip edilir.
4.2 Tehlikelerin Belirlenmesi, Risklerin Değerlendirilmesi
a) A.Ş bünyesinde tehlikelerin belirlenmesi her bir bölüm veya makina bazında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi ile Bölüm Sorumluları tarafından belirlenir ve Risk Değerlendirme Listesi’ne kaydedilir.
b) Tehlikeler tanımlanırken genel olarak aşağıdaki teknikler kullanılır;

- İş ortamındaki fiziksel şartların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin gözlemlenmesi,

- Tehlikelerle ilgili görüşlerinin alınması için çalışanlarla görüşmeler yapılması,

- Tehlikelerle ve geçmiş iş kazaları ile ilgili kayıtların incelenmesi,

- Ekipmanlarla ilgili yapılan bakım onarım kayıtları,

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi ve Bölüm Sorumluları, genel tehlike kategorilerini kullanarak riskleri belirler ve değerlendirir. Genel tehlike kategorileri aşağıdakileri içermekte olup bunlarla sınırlı değildir;

—İşyeri civarındaki işle ilgili faaliyetler, —Çevre işletmelerin faaliyetleri, —Biyolojik etkenler,
—Makinaların hareketli kısımları, —Beceri yetmezliği, —Rutubet,
—Elektromanyetik alanlar, —Zehirli maddeler, —Basınç,
—Merdiven ve boşluklar, —Duruş ve oturuş, —Gürültü,
—Yavaş ve hafif işler, —Kaygan zemin, —Titreşim,
—Kişisel koruyucular, —İşyeri düzeni, —İş yükü,
—Kaldırma araçları, —Çalışanlar, —Toz,
—Elektrik donanımı, —Depolama, —Sıcak,
—Vardiyalı çalışma, —Aydınlatma, —Soğuk,
—Bakım faaliyetleri, —Radyasyon, —Yangın,
—Basınçlı kaplar, —Tekrarlı iş, —Stres,
—Yeni devreye alınacak makina, —Taşeron ve ziyaretçiler, —Taşıma,

4.3 Katlanılabilir Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi ve Bölüm Sorumluları tespit edilen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığını belirler, önlemlerinin değerlendirilmesi için bu prosedürde belirtilen kriterleri kullanır. Herhangi bir yeni tehlike belirlendiğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi tarafından katlanabilirlik derecesi buna göre tespit edilir. Bu değerlendirmelere İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi ve Bölüm Sorumlularının yanısıra İSİG Kurulu üyeleri de katılır.

b) Risk değerlendirmesi, A.Ş tarafından yürütülen işlerin yanısıra bakım-onarım gibi düzenli olmayan işleri ve taşeronların faaliyetleri ile A.Ş ziyaretçilerini de kapsar.

c) Tespit edilen bir tehlikelin yaratacağı riskin katlanılabilir olup olmadığına karar verebilmek için her bir tehlike için Risk Değerlendirme Listesi’nde belirtilen faktörler kullanılarak bir Risk Etki Puanı bulunur ve aşağıdaki çizelgeye göre riskin katlanılabilirliğine karar verilir.

OLASILIK
1 : ÇOK KÜÇÜK (Hemen hemen hiç)
2 : KÜÇÜK (Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda)
3 : ORTA (Az (Yılda bir kaç kez))
4 : YÜKSEK (Sıklıkla (ayda bir))
5 : ÇOK YÜKSEK (Çok sıklıkla (haftada bir, her gün)) normal çalışma şartlarında,

ŞİDDET
1 : ÇOK HAFİF (İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren)
2 : HAFİF (İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren)
3 : ORTA (Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir)
4 : CİDDİ (Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı)
5 : ÇOK CİDDİ (Ölüm, sürekli iş göremezlik)


REP Dereceleri         :

 

1

(ÖNEMSİZ)

2 (KATLANILABİLİR)

3 (KATLANILABİLİR)

4 (KATLANILABİLİR)

5 (KATLANILABİLİR)

6

(KATLANILABİLİR)

7 (KATLANILABİLİR)

8

(ORTA)

9

(ORTA)

10

(ORTA)

11

(ORTA)

12

(ORTA)

13

(ORTA)

14

(ÖNEMLİ)

15

(ÖNEMLİ)

16

(ÖNEMLİ)

17

(ÖNEMLİ)

18

(ÖNEMLİ)

20

(ÖNEMLİ)

21

(KATLANILAMAZ)

22

(KATLANILAMAZ)

25

(KATLANILAMAZ)

26

(KATLANILAMAZ)

27

(KATLANILAMAZ)
REP Derecesine Göre Yürütülecek Faaliyetler   :

RİSK DERECESİ

FAALİYET

Katlanılamaz

Riskler

21–22–25–26–27

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.

Önemli

Riskler

13–14–15–16–17–18–20

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.

Orta Düzeydeki

Riskler

7–8–9–10–11–12

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.

Katlanılabilir

Riskler

2–3–4–5–6

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.

Önemsiz

Riskler

1

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

· Geçmişteki Kaza Durumu :

Geçmişte yapılan işle ilgili daha önce bir kaza yaşandıysa hesaplanan Risk Puanı bir puan arttırılır.

· Risk Etki Alanı :

Eğer tehlike birden fazla kişinin sağlığı üzerinde risk oluşturuyorsa hesaplanan Risk Puanı bir puan arttırılır.


Metin Kutusu: REP = OLASILIK x ŞİDDET + (Geçmişteki kaza durumu+Risk etki alanı)

d) Risk Etki Puanına göre belirlenen risk seviyesi için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir.

· Ortadan kaldırma
· Yerine koyma
· Mühendislik kontrolleri
· Uyarı ve ikaz işaretleri ve/veya idari kontroller
· Kişisel koruyucu donanım
e) İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi’nin yapacağı denetimler, gözlemleri, bölüm sorumlularının ve işçi temsilcilerinin önerileri, dış ve iç tetkikler ve iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek hizmet değişiklikleri, yeni teknolojiler, mevzuat değişiklikleri vb. doğrultusunda yeni bir çalışma yaparak revize edilip edilmeyeceğine karar verir. Risk değerlendirme değişiklikleri altı ayda bir gözden geçirilerek liste güncellenir. Tüm tehlikeler, risk değerlendirmeleri ve sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülür.
f) A.Ş risklerinin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi esastır. Bu amaçla her Bölümün Sorumlusu kendi çalışanlarının yaptıkları işler karşısındaki tehlikeleri ve riskleri öğrenmelerini sağlamakla yükümlüdür.

4.4 ISG Hedeflerinin Belirlenmesi ;
a) Belirlenen risklerin seviyesine göre İSİG Mühendisi tarafından amaç ve hedefler oluşturulur.

b) Hedefler belirlenirken ve gözden geçirilirken yasal ve diğer şartlar, ISG tehlike ve riskleri, teknolojik seçenekler, finansal çalıştırma ve işletme şartları ve ilgili tarafların görüşleri alınır. Hedefler ISG Yönetim Programı formuna kaydedilir.

4.5 ISG Yönetim Programının Oluşturulması
a) Belirlenen hedeflere ulaşmak için ISG Sorumluları tarafından ISG yönetim programı oluşturulur.
b) ISG yönetim programı hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakları, sorumluları ve termin sürelerini içerecek şekilde hazırlanarak ISG Yönetim Programı Formuna kaydedilir.
c) Faaliyetler ve hizmetler ile A.Ş şartlarında meydana gelen değişikliklere göre program revize edilir.

d) Hedeflere ulaşmadaki başarı durumu (performans) ISG Kurulu tarafından senede bir kez değerlendirilerek Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında görüşülür.

5. SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI6. İLGİLİ DOKÜMANLAR7. REFERANSLAR
a) İSİG Tüzüğü
b) T.C. İş Kanunu
c) TS 18001: 2008 Standardı Şartları
d) İlgili Yasal ve Diğer Şartlar
e) İSİG Kurulu Toplantı Tutanakları
 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB