İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Sıkça Sorulan Sorular

 

Eğitim kurumları yetkilendirme işlemleri nasıl gerçekleşir?

Mevzuat : 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik; 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik


Ticari Şirketler İçin Eğitim Kurumu Başvuru Belgeleri

1- Başvuru dilekçesi (İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumunun açılacağı adres açıkça belirtilecek)
2- Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet konuları içinde işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini düzenlemek ve bu hususta eğitim kurumu açmak ibaresi yer almalı)
3- Şirket yetkililerinin imza sirküleri
4- Sorumlu müdür eğitici belgesi
5- Sorumlu müdürün tam süreli iş sözleşmesi
6- Sorumlu müdür şirket ortağı ise tam gün görev yapacağına dair taahhütname
7- Eğitim kurumunda tam süreli görev alacak bütün eğiticilerin eğitici belgeleri
8- Eğitim kurumunda tam süreli görev alacak eğiticilerin iş sözleşmeleri
9- Yapı kullanma izin belgesi (binanın bulunduğu yerin ilgili belediyesinden alınacaktır).
10- Kira sözleşmesi
11- Numarataj veya adres tespit belgesi
12- Tapu senedi
13- 1/50 ölçekli plan ( Mimar veya mühendis tarafından çizilmiş kaşeli ve imzalı ve sadece İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu için tahsis edilecek kısımları içeren)
14- Yangın raporu (organize sanayi bölgesi içinde ise OSB Müdürlüğünce, bunun dışında ise ilgile belediyeden alınacak ve eğitim kurumu olarak faaliyet gösterilmesinde sakınca olmadığını belirtir ibare bulunmalı).
15- Bina, tapuda mesken gözüküyor ise kat malikleri kurulunun uygunluk kararı (site veya apartmanın kat malikleri kurulu toplantı kararlarının alındığı noter onaylı defterin bir örneği).
16- Tam süreli eğiticilerden birisi aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini yürütecekse işveren tarafından sorumlu müdür olarak görevlendirildiğine dair yazı ve sorumlu müdürün kabul taahhütnamesi

Yangın raporu, kira sözleşmesi, imza sirküleri, tapu senedi, yapı kullanım izin belgesi ve numarataj belgelerinin aslı, yetkili kurumlarca aslının örneği olduğuna dair ıslak imzalı örneği veya noter onaylı örneği ile başvurulması gerekmektedir. Aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde bu belgeler Genel Müdürlükçe aslı görüldüğüne dair tasdik edilebilecektir. Başvuru yapılırken tüm evrakların tamamlanmış olması gerekmektedir. Eksik evrakı bulunan başvurular eksikler tamamlanmadan denetim programına alınmayacaktır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Üniversiteler İçin Eğitim Kurumu Başvuru Belgeleri
1- Başvuru dilekçesi (İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumunun açılacağı adres açıkça belirtilecek)
2- Sorumlu müdür eğitici belgesi.
3- Sorumlu müdürlük görevini yürütecekler için kurum en üst yöneticisi/rektörlük imzalı tam süreli görevlendirme yazısı
4- Eğitim kurumunda tam süreli görev alacak eğiticilerin kurum en üst yöneticisi/rektörlük imzalı tam süreli görevlendirme yazıları ve eğitici belgeleri
5- 1/50 ölçekli plan.( Mimar veya mühendis tarafından çizilmiş kaşeli ve imzalı ve sadece İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu için tahsis edilecek kısımları içeren.)
6- Yangın raporu (Faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair ibare bulunan yetkili merciler tarafından verilen belge)
7- Faaliyet gösterilecek mekan kamu kurumuna/üniversiteye ait değilse;
a) Kira sözleşmesi,
b) Tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
c) Yapı kullanma izin belgesi (binanın bulunduğu yerin ilgili belediyesinden alınacaktır).
d) Numarataj veya adres tespit belgesi (binanın bulunduğu yerin ilgili belediyesinden alınacaktır).
e) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde eğitim kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.

Yangın raporu, kira sözleşmesi, tapu senedi, yapı kullanım izin belgesi ve numarataj belgelerinin aslı, yetkili kurumlarca aslının örneği olduğuna dair ıslak imzalı örneği veya noter onaylı örneği ile başvurulması gerekmektedir. Aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde bu belgeler Genel Müdürlükçe aslı görüldüğüne dair tasdik edilebilecektir. Başvuru yapılırken tüm evrakların tamamlanmış olması gerekmektedir. Eksik evrakı bulunan başvurular eksikler tamamlanmadan denetim programına alınmayacaktır.

Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında, derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar, aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları ve eğitim kurumlarının eğitici kadrosu ile ilgili bilgiler, 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile 20.07.2013 tarihli 28713 sayılı İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK içeriğinde detaylıca anlatılmaktadır.

Eğitim Kurumlarının Yetkilendirilme Süreci

Eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel Müdürlükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç 10 gün içinde yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılmak istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.

Eğitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar. Eğitim Kurumu için başvuru yapacak olan ticari şirketler ve kamu kurumları için örnek başvuru dilekçeleri, istenen evrakların listesi, taahhütname ve görevlendirme yazısı örnekleri Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanmaktadır. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=ydb

Başvuru yapan Eğitim Kurumları tüm belgelerini tamamlanmadan yerinde inceleme amacıyla denetim programına alınmamaktadır.

Yerinde inceleme sonunda yetki belgesi verilmesi uygun görülen kurumların, Genel Müdürlüğümüzce taraflarına bildirimden sonra Ziraat Bankası - Emek Şubesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına, (IBAN No:TR8500 0100 0765 4050 8311 5007) Eğitim Kurumu Yetki Belgesi Ücreti:10.000TL+ KDV(%18) = 11.800,- TL yatırması gerekmektedir.

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB