İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sınavlar ve belgelendirme ile ilgili işlemler nasıl gerçekleşir?

Mevzuat : 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik; 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik


İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi talep edenlerin belgelendirilmesinde aşağıda belirtilen yol izlenecektir.

İşyeri Hekimleri İçin

Şahsi Başvuru Dilekçesi,

Lisans Diploması Aslı veya Onaylı Örneği,
T.C Kimlik No Beyanı,
Eğiticilerin Eğitimi Belgesi Aslı veya Onaylı Örneği,
Geçerli İşyeri Hekimliği Belgesi Aslı veya Onaylı Örneği,
5 yıl fiilen İşyeri Hekimi Olarak Çalışıldığına Dair;
o Firmalar ile yapılan İşyeri Hekimliği Sözleşmeleri aslı veya onaylı örneği,
o Sözleşme tarihlerini kapsayan part-time yazıları veya firma tarafından kişinin adına ödenmiş prim ödemelerini gösterir firmaca onaylanmış belgeler,
o Görev yaptığı yıllara ait TTB görevlendirme yazıları aslı veya onaylı örneği,
o SSK Hekim Yetki Yazısı aslı veya onaylı örneği,
o Hangi tarihler aralığında söz konusu firmada İşyeri Hekimi olarak görev yapıldığını belirtir firma yazısının aslı veya onaylı örneği,
o Komisyon tarafından gerekli

A sınıfı iş güvenliği uzmanları için;

Şahsi başvuru dilekçesi,

Lisans diploması aslı veya onaylı örneği,
T.C Kimlik no beyanı,
Eğiticilerin eğitimi belgesi aslı veya onaylı örneği,
Geçerli A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi aslı veya onaylı örneği,
Belge veriliş tarihinden itibaren 5 yıl fiilen a sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışıldığına dair;
o Firmalar ile yapılan iş güvenliği uzmanlığı sözleşmeleri veya görevlendirme yazıları,
o İSG kurul karar defterleri fotokopisi (aslı görülecek),
o Çalışanlara verilen İSG eğitim tutanakları (aslı görülecek),
o Firmalar için hazırlanmış risk değerlendirme raporları, acil eylem planları, eğitim planları gibi belgeler,
o Sözleşme tarihlerini kapsayan firma tarafından kişinin adına ödenmiş prim ödemelerini gösterir belgeler,
o Hangi tarihler aralığında söz konusu firmada A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıldığını belirtir firma yazısının ibrazı zorunludur.

Bakanlık Ve İlgili Kuruluş Müfettişleri İçin

Şahsi başvuru dilekçesi,
Lisans diploması aslı veya onaylı örneği,
T.C kimlik no beyanı,
Eğiticilerin eğitimi belgesi aslı veya onaylı örneği,
Bakanlığımız Personel Daire Başkanlığından alınan hizmet belgesi aslı veya onaylı örneğinin ibrazı zorunludur.

Öğretim Üyeleri İçin

Şahsi başvuru dilekçesi,
Lisans diploması onaylı sureti,
T.C kimlik no beyanı,
Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda (iş sağlığı ve güvenliği konularını içerdiği düşünülen ve Ek-1’de belirtilen) derslerin en az 4 yarıyıl verildiğini gösterir Rektör veya Rektör V. imzalı yazı aslının ibrazı zorunludur.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi için başvuranlar durumlarını http://www.isghaftasi.org/sertifika/sertifikadurumgetir.php adresinden sorgulayabileceklerdir. Sorgulama esnasında belge ücretinin hangi hesaba ve kaç lira yatırılabileceği görülebilecektir.

Sınavlar Bilindiği üzere sınavlar ile ilgili düzenlemeler; 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" ve 11.10.2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hüküm altına alınmıştır. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alarak sınava girecek adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ilgili sınavlara katılabileceklerdir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendi uyarınca eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar(iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış olanlar) bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

Ayrıca 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını (iki sınav hakkını) kaybedenler, bu maddenin yayım tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilirler.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanları sınavları 2014 yılında Mayıs dönemi sınavı 24 Mayıs 2014, Aralık dönemi sınavı ise 27 Aralık 2014 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

Sınav, saat 09.30'da başlayacak ve 90 dakika sürecektir.

Sınavda adaylara, aşağıda belirtilen 4 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 60 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 4 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.

İş Yeri Hekimliği Testi
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

Sınav Ücreti Ve Tahsili

Sınava girecek adaylar ÖSYM sistemine başvuru tarihlerinde, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücretini yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Genel Müdürlük sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. Adaylar ÖSYM'ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. 2014 yılında sınav ücreti 120,00 TL olacaktır. Yapılan başvurular ve yatırılan sınav ücreti ilgili dönem için geçerlidir. Bir sonraki döneme devredilmez Sınav başvuruları Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanan sınav uygulama duyuruları doğrultusunda açıklanan tarihlere ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından "geçersiz" sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

[Puan = (Adayın ham puanı /Testteki toplam soru sayısı) x 100] Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. Internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Ve İnceleme Talepleri

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçeye özgü ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin Internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve işlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM'nin Internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr Internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://als.osym.gov.tr Internet adresinden cevaplayabilecektir.

ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. Ancak, "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve işlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdını ÖSYM merkezinde inceleyebileceklerdir.

Sınavı Kazanan Adayların Yapacağı İşlemler

Sınavı kazanan adaylar öncelikle Genel Müdürlüğümüz kurumsal tahsilat hesabına(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat hesabı) belge ücretini yatıracaklardır.(2014 yılı için 413.- TL) Belge ücretini yatıran adayların belgeleri İSG-KATİP de tanımlanarak aktif hale getirilecek olup işyerleri ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi yapabileceklerdir. Sınavı kazanan adayların belgelerinin teslimi ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüz internet adresi www.isggm.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Sınava katılmaksızın belge alacakların yapacağı işlemler.

Eğitim alarak ya da almadan sınava katılmaksızın doğrudan belge alacak adaylar belge bedeli olarak 2014 yılı için 413.- TL’ yi Genel Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İBAN TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 nolu hesabına yatıracaklardır.(Bu iban numarası kurumsal tahsilat hesabına ait olmayıp ikisinin karıştırılmamasına dikkat edilmelidir) Bu haktan yararlanacak adaylar belge bedelini yatırdıklarına dair dekont ile birlikte (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploma örneği, hizmet çizelgesi ile) Genel Müdürlüğümüze başvuracaklardır.

Vize İşlemleri

Geçerli işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişilerin belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla Bakanlığımızca yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması gerekmektedir. Söz konusu kişilerin eğitimleri bittikten sonra eğitim kurumlarınca kişilere ait eğitim katılım belgeleri, onaylı lisans diplomaları örneği, geçerli işyeri hekimliği belgesi veya geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile vize bedeli olarak 2014 yılı için 103.25.- TL’ yi Genel Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İBAN TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont ile birlikte Genel Müdürlüğümüze müracaat edilecektir.

Vize işlemi yapılan belgeler İSG-KATİP de tanımlanarak aktif hale getirilecek olup işyerleri ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi yapabileceklerdir Vize işlemi yapılan belgeler ilgili eğitim kurumlarına gönderilmektedir.

Ücret İadesi

Sehven ya da mükerrer veya yanlış hesaba yatırılan belge bedelleri, ücretin iade edilmesi gereken İBAN hesap numarası, dekont örneği ve diğer kişisel bilgilerin bulunduğu ilgili kişiye ait dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB