İş Yeri Hekimi Hizmeti

İşyeri Hekimi Hizmeti

İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

Sık Sorulan Sorular

İş Yeri Hekimi Çalıştırmak Zorunlu Mu?

İşverenlerin, İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu 30 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İSG Kanunu`nda aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

6331 sayılı İSG Kanunu
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6

(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
bu zorunluluk;
1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30 Haziran 2016 ‘ten itibaren yürürlüğe girecektir.

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 ‘ten itibaren yürürlüğe girmiştir.

3) Diğer iş yerleri için 30 Aralık 2012 ‘den itibaren yürürlüğe girmiştir.

Zorunlu İşyeri Hekimi Çalıştırma Süreleri

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

b) Diğer iş yerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

İşyeri Hekimi İle Sözleşme Yapılır Mı?

29 Aralık 2012 tarihinde Remi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren İSG Hizmetleri Yönetmeliği Madde 14`e göre işveren ile iş güvenliği uzmanı arasında mevzuata uygun sözleşme yapılarak 5 iş günü içerisinde İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü`ne gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda İSG-KAtip sistemi üzerinden sözleşmelerin taraflarca onaylanması yeterli olmaktadır.

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Rehber: İş sağlığı ve güvenliği ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

Risk Değerlendirmesi : Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak. Alınması gereken önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak.

Sağlık Gözetimi : Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

Eğitim, Bilgilendirme, Kayıt : Zorunlu ve işin gereği olan iş güvenliği eğitimlerini planlamak ve uygulamak. Sahada gerekli görülen ilave eğitimleri uygulamak.

İlgili Bölümler ile İş Birliği : Planlanan faliyetlerin bölüm sorumlularıyla beraber takip etmek. Görev yetki sorumlulukları belirlemek.