Mevzuat ve Cezalar

 • 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  Düzenleme Adı : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  Kanun/Doküman No : 6331

  Resmi Gazete No : 28512

  Resmi Gazete Tarihi : 29.12.2012

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

  MADDE 5 – (1) İşveren Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

  (2) OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

  (3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.

   (5) İşveren; a) gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

  1. b) görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
  2. c) işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla

   ç) mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle, d) yeterli çalışma süresini sağlamakla,

  İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 13 –

  1. a) her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
  2. b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
  3. c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

  ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

  1. d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

  Görevlendirme belgesi ve sözleşme

  MADDE 14 – (1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; sözleşme imzalanır.

 • 2. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331

  Resmi Gazete No : 28512

  Resmi Gazete Tarihi : 29.12.2012

  Son Değişiklik Tarihi : 11.10.2013

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İş güvenliği uzmanlarının görevleri

  MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  1. a) Rehberlik;
  2. b) Risk değerlendirmesi;
  3. c) Çalışma ortamı gözetimi;

  ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  1. d) İlgili birimlerle işbirliği;

  İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

  1. a) il müdürlüğüne bildirmek.
  2. b) işin durdurulması için işverene başvurmak.
  3. c) inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  ç) ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

  MADDE 11 – (1) ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

  (2) hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

  (3) , malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

  (4) yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

  01.01.2016 tarihinden itibaren, 

  İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ;

  (1) Az tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde iş güvenliği uzmanı her bir çalışan için 6dk yerine 10dk,

  (2) Tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde iş güvenliği uzmanı her bir çalışan için 8dk yerine 20dk,

  (3) Çok tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde iş güvenliği uzmanı her bir çalışan için 12dk yerine 40dk,

 • 3. İSG RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

  Düzenleme Adı : İSG RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

  Kanun/Doküman No : 6331 – 10-30.Madde

  Resmi Gazete No : 28512

  Resmi Gazete Tarihi : 29.12.2012

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İşveren yükümlülüğü

  MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  1. a) İşveren veya işveren vekili.
  2. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  3. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  1. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

  MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

  Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi

  MADDE 15 (1) c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

  (2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

  AÇIKLAMA: Risk değerlendirmesi iş yerinde oluşturulan risk değerlendirme ekibi tarafından yapılır.

 • 4. İSG KURULLARI HAKKINDA YÖN.

  Düzenleme Adı : İSG KURULLARI HAKKINDA YÖN.

  Kanun/Doküman No : 6331 – 22-30.Madde

  Resmi Gazete No : 28532

  Resmi Gazete Tarihi : 18.01.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.

  İşverenin yükümlülüğü

  MADDE 4 – (1) işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

  (4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

  Kurulun oluşumu

  MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

  1. a) İşveren veya işveren vekili,
  2. b) İş güvenliği uzmanı,
  3. c) İşyeri hekimi,

  ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

  1. d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
  2. e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
  3. f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

  Eğitim

  MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Görev ve yetkiler

  MADDE 8 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

  1. a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

  Çalışma usulleri

  MADDE 9 – (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.

  1. a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.
  2. e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır.İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır.

   

  AÇIKLAMA: İSG kurulu ayda 1 defa düzenli olarak toplanır.

 • 5. 6331 SAYILI İSG KANUNU’NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

  Düzenleme Adı : 6331 SAYILI İSG KANUNU’NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

  Kanun/Doküman No : 6331

  Resmi Gazete No :

  Resmi Gazete Tarihi :

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 2014 yılı için

  6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

 • 6. ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖN.

  Düzenleme Adı : ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖN.

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28539

  Resmi Gazete Tarihi : 25.01.2013

  Son Değişiklik Tarihi : 16.01.2014

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler

  MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı tarafından yapılır.

  —Asbestin püskürtülerek (sprey) kullanılması ve asbest içeren, yoğunluğu 1 gr/cm3’den az olan, yalıtım veya ses yalıtımı malzemesi ile çalışılması yasaktır.

  —İşçilerin asbest liflerine maruz kalabileceği işler yasaktır.

  —Düzenli olarak çalışma ortamında asbest lifi ölçülecektir.

  -İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlayacaktır.

  —İşveren, asbest içeren tozlara maruz kalan veya kalma ihtimali bulunan bütün işçilere uygun ve yeterli eğitimi sağlamak zorundadır.

  Asbestle çalışılan yerler;

  1) Açıkça işaretlenecek ve uyarı levhaları konulacaktır.

  2) Bu yerlere, görevli olanlar dışındaki işçilerin girmesi önlenecektir

   

  AÇIKLAMA: Asbest satışı yasaklanmıştır. Asbest sökümünde her türlü güvenlik tedbirleri alınır. İşlemler Asbest söküm uzmanı tarafından asbest söküm çalışanları tarafından tulum ve uygun maskeler ile toz oluşumunu engelleyecek metotlar ile yapılarak, lisanslı firmalara lisanslı araçlar ile bertaraf edilir.

 • 7. İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 25-30. Madde

  Resmi Gazete No : 28603

  Resmi Gazete Tarihi : 30.03.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İşin durdurulması

  MADDE 7 – İşin durdurulması

  MADDE 7 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

  (2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.

  Durdurma kararının uygulanması

  MADDE 8 – (1) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirtilir.

  Acil hallerde yapılacak işlemler

  MADDE 11 – (1) Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan müfettiş durumu Kurul Başkanlığına derhal bildirerek, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep eder.

   

  AÇIKLAMA: Çok tehlikeli sınıftaki işlerde risk değerlendirmesi yapılmamışsa risk değerlendirmesi yapılana kadar ve risk değerlendirmesinde öngörülen tedbirler alınana kadar veya yapılan işte hayati bir risk varsa tedbirler alınana kadar iş durdurulur.

 • 8. EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28620

  Resmi Gazete Tarihi : 16.04.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   


   

  (2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir: a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları, b) Doğru oturuş, c) Gözlerin korunması, ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler, d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler. —Periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlayacaktır. —Gözlerin Korunması: Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir: Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılacaktır; Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, Düzenli aralıklarla EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER 1. Ekipman a) Genel hususlar b) Monitör c) Klavye ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi d) Çalışma sandalyesi 2. Çalışma ortamı a) Gerekli alan b) Aydınlatma c) Yansıma ve parlama ç) Gürültü d) Isı e) Radyasyon f) Nem 3. Operatör-Bilgisayar ara yüzü

 • 9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  Düzenleme Adı : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  Kanun/Doküman No : 6331

  Resmi Gazete No : 28509

  Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2012

  Son Değişiklik Tarihi : 29.03.2013 – 18.04.2014

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  AÇIKLAMA: Firmada yürütülen faaliyetler çok tehlikeli sınıftadır . Örnek:

  Aşağıdaki ana başlıklar altında inşaat faaliyetleri çok tehlikeli sınıftadır.

  İnşaat, Akaryakıt istasyonu, Tehlikeli kimyasal depolama, Tehlikeli kimyasal nakliyesi, Kimyasal madde üretimi

 • 10. İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖN.

  Düzenleme Adı : İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖN.

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30-31.Madde

  Resmi Gazete No : 28628

  Resmi Gazete Tarihi : 25.04.2013

  Son Değişiklik Tarihi : 02.05.2014

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İş ekipmanının kontrolü

  MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

  1. a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
  2. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

  (2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

  (3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar ilgili yönetmelik EK-III’te belirtilmiştir.

  Özel risk taşıyan iş ekipmanı

  MADDE 8 a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır.

  1. b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.

  Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi

  MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.

  (5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.

  (6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.

  AçıklamaBasınçlı kap ve tesisatları, kaldırma ve iletme ekipmanları, tesisatlar, tezgahlar makine mühendisi tarafından yılda 1 defa kontrol edilmeli ve rapor düzenlenmelidir. Bakanlık kayıt sistemi 3 yıl sonra aktif olacaktır.

 • 11. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 16-17-18-30. Madde

  Resmi Gazete No : 28648

  Resmi Gazete Tarihi : 15.05.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İşverenin yükümlülükleri

  MADDE 5 (4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

  MADDE 6 c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

  Çalışanların yükümlülükleri

  MADDE 9 – (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

  Eğitim süreleri ve konuları

  MADDE 11 – c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat,

  Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

  MADDE 13 a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  (3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.

  Eğitimlerin belgelendirilmesi

   

  AÇIKLAMA:

  Yönetmelikte yer alan konuları içeren yıllık 16 saat / adam eğitim planı oluşturulur ve plana göre eğitimler işyeri tarafından organize edilir. Eğitim sonunda sınav yapılması gereklidir. Katılımcılar için sertifika düzenlenir. İŞ güvenliği eğitimleri iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi ve eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarca verilebilir.

 • 12. ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HK. TEB.

  Düzenleme Adı : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HK. TEB.

  Kanun/Doküman No : 6331 – 8.Madde

  Resmi Gazete No : 28677

  Resmi Gazete Tarihi : 14.06.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   


   

  İPTAL EDİLDİ.

 • 13. BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28678

  Resmi Gazete Tarihi : 15.06.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

  MADDE 6 – (1) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

  (2) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

  (3) Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.

  (4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen risk değerlendirmesinde, 29⁄12⁄2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yer alan hükümler ile aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır:

   

  AÇIKLAMA:

  Biyolojik riskler ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

 • 14. İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 11-12-30. Maddeler

  Resmi Gazete No : 28681

  Resmi Gazete Tarihi : 18.06.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İşverenin yükümlülükleri

  MADDE 5  (1) a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

  1. b) Acil durumların olumsuz etkileriniönleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  2. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmaküzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

  ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

  1. d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip vebu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  2. e)Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
  3. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
  4. g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

  (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Tatbikat

  MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

  Acil durum planının yenilenmesi

  MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

  MADDE 15 –(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

   

  AÇIKLAMA: Acil durum ekipleri oluşturulmalı, ekiplere görevleri konusunda eğitim verilmeli,  acil durum ekipmanlarının kullanımı ve acil durum toplanma bölgesi konusunda bilgi verilmeli, yılda 1 defa tahliye, söndürme, kurtarma tatbikatı yapılmalıdır.

 • 15. ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  Düzenleme Adı : ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  Kanun/Doküman No : Yönetmelik 18 ve 20 Maddeleri

  Resmi Gazete No : 28692

  Resmi Gazete Tarihi : 29.06.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri

  MADDE 3 – (1) Asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olunması zorunludur.

  Asbest söküm uzmanlarının eğitim programları ve sınavları

  MADDE 4

  Asbest söküm çalışanlarının eğitim programları ve eğitimleri

  MADDE 6

   

   

  AÇIKLAMA: Asbest sökümünde çalışacak kişiler yetkili kurumlardan eğitim almış olmalıdır. Söküm işi taşeron firmaya yaptırılacaksa taşeron firma seçiminde bu durum göz önünde bulundurulur.

 • 16. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HK. YÖN.

  Düzenleme Adı : KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HK. YÖN.

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28695

  Resmi Gazete Tarihi : 02.07.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Genel kural

  MADDE 5 – (1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır

  Kullanım kuralları

  MADDE 8 – Ek-1’de örneği verilen tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir.

  (2) Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

  (3) Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirirler. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 9 – (1) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir.

   

  AÇIKLAMA: İşyerinde risk değerlendirmesi sonucunda kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar (KKD) tespit edildikten sonra belirlenen KKD ‘ler çalışanlara KKD zimmet formu ile zimmetlenir ve amirleri tarafından çalışma alanlarında sürekli kullanılması sağlanır.

 • 17. TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 17-30. Maddeler

  Resmi Gazete No : 28706

  Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Mesleki eğitim zorunluluğu

  MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

  (Çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde bu belge zorunludur. BKNZ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞ (TABLONUN 9. SIRASINDAKİ YÖNETMELİK))

  (2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

  Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

  MADDE 6 g) verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

   

  AÇIKLAMA:tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak kişilerde mesleki eğitim sertifikası olması zorunludur. Sertifikası olmayanlar bu işlerde çalıştırılamaz.

 • 18. SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28709

  Resmi Gazete Tarihi : 16.07.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   


   

  Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler

  MADDE 4 – (1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.

  a) Kurşun ve arsenik işleri:

  b) Cam sanayii işleri:

  c) Cıva sanayii işleri:

  ç) Çimento sanayii işleri:

  d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:

  e) Çinko sanayii işleri:

  f) Bakır sanayii işleri:

  ğ) Demir ve çelik sanayii işleri.

  h) Döküm sanayii işleri:

  ı) Kaplamacılık işleri:

  i) Karpit sanayii işleri:

  j) Asit sanayii işleri:

  k) Akümülatör sanayii işleri:

  l) Kaynak işleri:

  m) Madenlere su verme işleri:

  n) Kauçuk işlenmesi işleri:

  1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.

  2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.

  o) Yeraltı işleri:

  ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler:

  p) Gürültülü işler:

  r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:

  s) Pnömokonyoz yapan tozlu işler:

  ş) Tarım ilaçları:

  Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler

  MADDE 5

  a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):

  b) Cıva işleri:

  c) Kurşun işleri:

  ç) Karbon sülfür işleri:

  d) İnsektisitler:

  Başka işte çalıştırma yasağı

  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar.

  Fazla çalışma yasağı

  MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.

  MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

  AÇIKLAMA: Çalışanlar yukarıda yazılı işlerde günde 7,5 saattten fazla çalışma yapamaz.

 • 19. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28710

  Resmi Gazete Tarihi : 17.07.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Genel Şartlar

  MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;

  1. a)Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir.
  2. b)Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar.
  3. c)İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar.

  ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapar ve gerekli kayıtları tutar.

  1. d)Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar.
  2. e)İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.
  3. f)İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini rahatça yapacakları şekilde sağlar.
  4. g)Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı gerekli tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar.

  ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler.

  EK-1

  İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

  2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontroller 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yapılır.

  –       ­-     Binaların yapısı ve dayanıklılığı

  –       –     Elektrik tesisatı

  –     Acil çıkış yolları ve kapıları

  –     Yangınla mücadele

  –     Kapalı işyerlerinin havalandırılması

  –     Ortam sıcaklığı

  –     Aydınlatma

  –     İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı

  –     Pencereler

  –     Kapılar ve girişler

  –     Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar

  –     Merdivenler

  –     Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler

  –     Yükleme yerleri ve rampalar

  –     Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi çalışma

        yerinde hareket serbestliği

  –     Dinlenme yerleri

  –     Yemek yeme yeri

  –     Gebe ve emziren kadınlar

  –     Soyunma yeri ve elbise dolabı

  –     Duşlar ve lavabolar

  –     Tuvalet ve lavabolar

  –     Atık sulara drenaj kanalı

  –     İlkyardım odaları

  –     Engelli çalışanlar

  –     Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler

  –     Barınma yerleri

  –     Çalışan konutları

   

   

   

  AÇIKLAMA: Yukarıda yazılı işyeri ve işyerine ait eklentiler çalışanların güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde dizayn edilmelidir.

  Elektrik tesisatı kaçak akım röleli, topraklamalı ve sağlam olmalı,

  Acil çıkış kapıları dışa doğru açılmalı,

  Merdivenler sabit ve korkuluklu olmalı,

  Aydınlatma yeterli olmalı,

  Platformlar düşmeye karşı korkuluklu ve sağlam olmalı,

  Trafo odaları kilitli olmalı vb.

 • 20. İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28713

  Resmi Gazete Tarihi : 20.07.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   


   

  İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü

  MADDE 5 – işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.

  ç) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

  (4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

  (5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü

  MADDE 6 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

  (2) İşveren tam süreli işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi işyerinde görev yapacak olan işyeri hekimine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer gösterir ve aynıYönetmeliğin EK-1’inde sayılan malzemelerden işyeri hekimince talep edilenleri temin eder.

  İşyeri hekimlerinin görevleri

  MADDE 9 

  a) Rehberlik;

  b) Risk değerlendirmesi;

  c) Sağlık gözetimi;

  3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

  a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

  b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

  c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

  defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır

  ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  d) İlgili birimlerle işbirliği; iş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla,

  İşyeri hekiminin yetkileri

  MADDE 10 İşyeri hekiminin yükümlülükleri

  MADDE 11 İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

  MADDE 12 – 3) 01.01.2016 tarihinden itibaren,

  İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri şöyle olacak;

  a) Az tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde işyeri hekimi her bir çalışan için 5dk,

  b) Tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde işyeri hekimi her bir çalışan için 10dk,

  c) Çok tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde işyeri hekimi her bir çalışan için 15dk.

  MADDE 14

  Diğer sağlık personelinin görevleri

  MADDE 16

  Diğer sağlık personelinin yetkileri

  MADDE 17

  Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri

  MADDE 18

  Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

  MADDE 19

  a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

  Geçici Madde :

  a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur.

  b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranır.

 • 21. KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde / 4857 – 73. Madde

  Resmi Gazete No : 28717

  Resmi Gazete Tarihi : 24.07.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   


   

  Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi

  MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

  İşyerine ulaşım

  MADDE 6 – (1) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu

  taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

  Sağlık gözetimi

  MADDE 7 –, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.

  Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı

  MADDE 9 doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

  MADDE 10 – (1) Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklar.

 • 22. ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

  Düzenleme Adı : ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28717

  Resmi Gazete Tarihi : 24.07.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   


   

  Elle taşıma işi

  MADDE 4 – (1) Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

  MADDE 5 – b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de yer alan hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.

  Ek-1

  YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

  1. Yükün özellikleri

  Yük;

  2. Fiziksel güç gereksinimi

  İş;

  3. Çalışma ortamının özellikleri

  4. İşin gerekleri

  Ek-2

  BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

  Çalışanlar;

  – Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,

  – Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,

  – Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları,

  durumunda risk altında olabilirler

 • 23. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28721

  Resmi Gazete Tarihi : 28.07.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   


   

  Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri

  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

  a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa](20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

  b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].

  c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa].

  (2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

  a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

  a) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini (80dB(A)) aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur.

  b) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında (85dB(A)), kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler.

  c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve bu madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder.

  AÇIKLAMA: İşyerinde gürültüye maruz kalan çalışanlara maruziyet ölçümü yapılmalıdır.

 • 24. KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜV. ÖN. HK. YÖN

  Düzenleme Adı : KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜV. ÖN. HK. YÖN

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28730

  Resmi Gazete Tarihi : 06.08.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Kullanımın azaltılması

  Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

  10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan yerleri uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhalarını bulundurur.

  Sağlık gözetimi

  Maruziyet öncesinde ve daha sonra da düzenli aralıklarla 4) İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan çalışanların da düzenli bir şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

  Kayıtların saklanması

  sonra en az 40 yıl süre ile saklanır.

   

  AÇIKLAMA: Risk değerlendirme ekibi tarafından risk değerlendirmesi yapılmalıdır. İşyerinde kanserojen maddeye maruz kalan çalışmalarda önlemler arttırılmalıdır.

 • 25. KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28733

  Resmi Gazete Tarihi : 12.08.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Genel yükümlülük

  MADDE 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

  Risk değerlendirmesi

  MADDE 6

  Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler

  MADDE 7

  1. a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.
  2. b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır.
  3. c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır.

  ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.

  1. d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.
  2. h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.
  3. m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur.

  Acil durumlar

  MADDE 8

  Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

  MADDE 9

  Yasaklar

  MADDE 11 – (1) Ek-3’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

  AÇIKLAMA: Risk değerlendirme ekibi tarafından risk değerlendirmesi yapılmalıdır. İşyerinde kimyasala maruz kalan çalışanlara maruziyet ölçümü yapılmalıdır.

 • 26. İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 10-30-31. Maddeler

  Resmi Gazete No : 28741

  Resmi Gazete Tarihi : 20.08.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   


   

  MADDE 16 – (1) Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvar; kapatılması, adres bilgilerinin değişmesi, akreditasyon kurumu tarafından akreditasyon belgelerinin geçerliliğinin askıya alınması veya iptali gibi durumlar ve bu durumların gerekçesini on iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

 • 27. ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28743

  Resmi Gazete Tarihi : 22.08.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri

  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:

  1. a) El-kol titreşimi için;

  1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.

  2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

  1. b) Bütün vücut titreşimi için;

  1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.

  2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.

  Maruziyetin belirlenmesi

  MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler.

  Maruziyetin sınırlandırılması

  MADDE 9 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır.

  Sağlık gözetimi

  MADDE 12 – (1) Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla, işveren;

  1. a) Çalışanların aşağıdaki koşullarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar:

  1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken durumlarda.

  2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi halinde.

  3) Bu Yönetmelikte belirtilen maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime maruziyetin olduğu her durumda.

  AÇIKLAMA: İşyerinde titreşime maruz kalan çalışanlara maruziyet ölçümü yapılmalıdır.

 • 28. GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Düzenleme Adı : GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28744

  Resmi Gazete Tarihi : 23.08.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 6 – a) İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.

  Eğitim

  MADDE 7 –

  yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

  Sağlık gözetimi

  MADDE 8 – işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

  Geçici iş ilişkisinde sorumluluk

  MADDE 11 – (1) Çalışanlarını geçici olarak devreden işveren ile birlikte geçici iş ilişkisi kurulan işveren, yapılan iş süresince işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur.

 • 29. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  Düzenleme Adı : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  Kanun/Doküman No : 6331 – 20.Madde

  Resmi Gazete No : 28750

  Resmi Gazete Tarihi : 29.08.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İşverenin yükümlülüğü

  MADDE 4 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir.

   

  Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi

  MADDE 7 – (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

  1. a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
  2. b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
  3. c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

  ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

  1. d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
  2. e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

  Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü

   

  MADDE 9 – (1) Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

  (2) Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.

  (3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

 • 30. SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

  Düzenleme Adı : SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28762

  Resmi Gazete Tarihi : 11.09.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  MADDE 5 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.

  Yasaklayıcı işaretler: Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır

  Uyarı işaretleri: Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

  Emredici işaretler: Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)

  Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)

  Yangınla mücadele işaretleri: Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

  AÇIKLAMA : İşyerinde riskler, uyarılar, yasaklar, yangın ekipmanları ve acil çıkışlar işaretler ile belirginleştirilir.

 • 31. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

  Düzenleme Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

  Kanun/Doküman No :

  Resmi Gazete No : 28769

  Resmi Gazete Tarihi : 18.09.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 32. MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Düzenleme Adı : MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28770

  Resmi Gazete Tarihi : 19.09.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 33. YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Düzenleme Adı : YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28786

  Resmi Gazete Tarihi : 05.10.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Tanımlar

  MADDE 4 –f) Proje sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

  1. g) Sağlık ve güvenlik koordinatörü: Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişileri,

  ğ) Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı,

   

  İşverenlerin yükümlülükleri

  MADDE 5 – (1) İşveren, yapı işlerinde, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerinin yanında özellikle aşağıdaki hususları sağlar;

  1. a) Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını,
  2. b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini,
  3. c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini,

  ç) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını,

  1. d) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini,
  2. e) Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini,
  3. f) Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını,
  4. g) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini,

  ğ) Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini,

  h)Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını,

  ı) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını.

  (2) Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren ve alt işverenler;

  1. a) Özellikle birinci fıkranın uygulanmasında Ek-4’te belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri alırlar.
  2. b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate alırlar.

  (3) İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır. İşveren ve alt işverenler;

  1. a) Kanunun 19 uncu maddesine,
  2. b) 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,
  3. c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7 nci maddesine,

  uygun olarak hareket etmek zorundadır.

   

  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim

  MADDE 8 –(2) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleri

  MADDE 10 – (b) Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında Ek-2’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar.

  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama aşamasındaki görevleri

  MADDE 11 –e) İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapar.

  EK – 4

  YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

  1. A)Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar

  Yüksekte çalışma

  1 Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

  2– Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur:

  1. a)Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.
  2. b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.
  3. c)Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.

  ç) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.

  1. d) Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı,  uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
  2. e) Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.
  3. f) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.
  4. g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

  ğ) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.

  3– Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.

  4– Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır, korkuluk sistemlerinin kullanılması halinde korkulukların bu Yönetmeliğin Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır.

  5– Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında güvenli korkuluğun bir kısmının geçici olarak kaldırılmasının gerektiği durumlarda, bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınır ve çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar verilir.

  6– Korkuluklarda;

  1. a)Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,
  2. b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,
  3. c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk,

  bulunması sağlanır.

  Geçitlerde güvenlik

  7– Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.

  Düşen cisimler

  8– Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır.

  9– Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.

  10– Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.

  11– Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

  12– Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanır. Atık malzemelerin uzaklaştırılması için moloz kaydırakları gibi güvenli çalışma yöntemleri tercih edilir.

  1. B)Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar

  BÖLÜM – I

  25– İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır;

  1. a) Kullanılmaya başlamadan önce,
  2. b) Haftada en az bir kez,
  3. c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,

  ç) Belli bir süre kullanılmadığında,

  1. d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlargibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

  26– İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yükler iskelelere yüklenmez.

 • 34. TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

  Düzenleme Adı : TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

  Kanun/Doküman No : 6331 – 30.Madde

  Resmi Gazete No : 28812

  Resmi Gazete Tarihi : 05.11.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Tanımlar ve kısaltmalar

  Madde-4

  1. h) Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,
  2. j) Standart akciğer radyografisi: En az 35×35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akciğer radyografisini veya dijital akciğer radyografisini,
  3. k) Toz: Bu Yönetmeliğe göre işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıkları,
  4. l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesini,

  Maruziyet sınır değerleri

  MADDE 9 –(1) Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen değerlerin üstünde olamaz.

  Sağlık gözetimi

  MADDE 10 –b) Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve tozun cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrarlanır ve her çalışan için sağlık kaydı tutulur.

  1. c) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de verilen “Pnömokonyoz TanıŞeması” dikkate alınır.

  Kayıtların saklanması

  MADDE 14 –on beşyıl süreyle saklar.

  AÇIKLAMA : İşyerinde toza maruz kalan çalışanlara maruziyet ölçümü yapılmalıdır. İşyerinde toz haritası oluşturulmalıdır.

 • 35. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 4857 – 63.Madde

  Resmi Gazete No : 25425

  Resmi Gazete Tarihi : 06.04.2004

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  —Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.

  —Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

  —Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz.

 • 36. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 4857 – 41.madde

  Resmi Gazete No : 25425

  Resmi Gazete Tarihi : 06.04.2004

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Fazla Çalışmada Sınır

   Madde 5 -Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

  Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler

       Madde 7 -Aşağıda sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz.

  1. a)İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde,
  2. b)Aynı Kanunun 69 uncu maddesinin l inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde (şu kadar ki, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir),
  3. c)Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında.

  Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler

       Madde 8 -Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

  1. a) 18 yaşını doldurmamış işçiler,
  2. b) İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler,
  3. c) İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
  4. d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.
 • 37. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 4857 – 76. Madde

  Resmi Gazete No : 25425

  Resmi Gazete Tarihi : 6.4.2004

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Madde–5 Haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemez.

  Madde–6 Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de 9 saati geçemez.

  Madde–8 İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.

  Madde–9 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.

  Madde-11Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz.

 • 38. İlkyardım Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : İlkyardım Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 3359 – 9.Madde (c)bendi

  Resmi Gazete No : 24762

  Resmi Gazete Tarihi : 22.5.2002

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

  Madde 18 – Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarakdüzenlenir.

  AÇIKLAMA : Çok tehlikeli işlerde çalışanların %10 ‘u ilkyardımcı sertifikası sahibi olmalı ve ilkyardımcılar işyerinde ilan edilmelidir.

 • 39. Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

  Düzenleme Adı : Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

  Kanun/Doküman No : 4857 – 78. madde

  Resmi Gazete No : 25463

  Resmi Gazete Tarihi : 15.5.2004

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Eşit Davranma

  Madde -4 Özellikle kişisel koruyucu donanımlara erişim açısından farklı uygulamada bulunamaz.

  Madde -5  a) İşveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilere, çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne olduğu, bu işte karşılaşacağı özel riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.

  Madde- 6 Yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

  Madde- 8 Söz konusu işçilerin de diğer işçilerle birlikte sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır.

  Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk Madde 10 – İşçiyi devreden işveren ile birlikte:

  1. a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, görev süresinden ve işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur.

  b) (a) bendinin uygulanması bakımından, işin yapılması ile ilgili koşullar, iş sağlığı ve güvenliği ve hijyen konuları ile sınırlıdır.

 • 40. İşyeri Kurma İzni Ve İşletme Belgesi Alınması Hk. Yön.

  Düzenleme Adı : İşyeri Kurma İzni Ve İşletme Belgesi Alınması Hk. Yön.

  Kanun/Doküman No : 4857 – 78. madde

  Resmi Gazete No : 25673

  Resmi Gazete Tarihi : 17.12.2004

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İşletme Belgesi

  Madde 6 – Kurma iznine esas teşkil eden belgelere uygun olarak kurulmuş olan işyerlerine,  işletilmeye başlanılmadan önce işletme belgesi alınması zorunludur.

 • 41. Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

  Düzenleme Adı : Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kanun/Doküman No : 5898 – 4.Madde

  Resmi Gazete No : 27663

  Resmi Gazete Tarihi : 05.08.2010

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Madde–5

  a- Bu işyerlerinde Ek-3’de belirtilen niteliklere uygun uyarı levhası asılır.

  b- Çalışanların maruz kalacakları madde miktarları ve maruz kalma süreleri hususunda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uyulur.

  Madde–6 (1) İşyeri sahip ve işletenlerince, çalışanların yılda en az bir kez olmak üzere konuyla ilgili yeterli ve uygun eğitimi almaları sağlanır. Bu eğitim işyeri hekimi bulunan yerlerde işyeri hekimlerince, diğer işyerlerinde ise koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında toplum sağlığı merkezlerince verilir.

  (2) Eğitim programı Ek-2’deki konulardan oluşur.

  Madde–7 “Dikkat! Sağlığa Zararlıdır. Çocuklara Satılamaz, Verilemez” ibaresi konur.

 • 42. Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 3. Maddesi

  Resmi Gazete No : 27010

  Resmi Gazete Tarihi : 27.9.2008

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

 • 43. Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 2495 Sayılı Kanun

  Resmi Gazete No : 20033

  Resmi Gazete Tarihi : 28.12.1988

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

 • 44. Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

  Düzenleme Adı : Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

  Kanun/Doküman No : 111 inci

  Resmi Gazete No : 26986

  Resmi Gazete Tarihi : 3.9.2008

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

  Ek–1

  1. A) Sanayiden Sayılan İşler

  1-Hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması işleri,

 • 45. Makina Emniyeti Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : Makina Emniyeti Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 4703 – 4.Madde

  Resmi Gazete No : 27158

  Resmi Gazete Tarihi : 3.3.2009

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

 • 46. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Düzenleme Adı : Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kanun/Doküman No : 7126 Ek 9. Madde

  Resmi Gazete No : 26735

  Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2007

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

  Muhtemel yangın çeşidine göre uygun tipte söndürücülerin çalışma alanlarında bulundurulması, kullanımı konusunda eğitim verilmesi,

  -Acil durum ekiplerinin oluşturulması,

  -Otomatik söndürücü sistemlerinin kurulması,

  -Acil çıkış kapı ve işaretlerinin asgari şartları sağlaması,

  MADDE 39(ACİL ÇIKIŞ ZORUNLULUĞU):Bütün yapılarda aksi belirtilmedikçe en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. Aksi belirtilmedikçe 25 kişin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış kapısı bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 ü geçerse en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçerse en az 4 çıkış bulunmak zorundadır

  MADDE 72(ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ): Normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dk. Sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200 den fazla olduğu taktirde en az 120 dk. Olması gerekir

  MADDE 95(HİDRANT SİSTEMİ):Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır. İmar planlama alanı 5000 m2 den büyük büyük olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan yerleşim alanlarında hidrant sistemi yapılması şarttır.

  MADDE 96(YAĞMURLAMA SİSTEMİ):Yapı yüksekliği 30,5 m den fazla olan konut harici bütün binalarda ve yapı yüksekliği 51,5 m yi geçen konutlarda, toplam alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalarda, toplam alanı 1000 m2 den fazla olan kolay alevlenici ve ve parlayıcı madde üretilen yerlerde yağmurlama sistemi yapılır.

  MADDE 126(EKİPLERİN KURULUŞU): Yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan olan her türlü yapıda aşağıdaki acil durum ekipleri kurulur.

 • 47. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 4857 – 60.Madde

  Resmi Gazete No : 25391

  Resmi Gazete Tarihi : 3.3.2004

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

 • 48. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin

  Düzenleme Adı : Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin

  Kanun/Doküman No : 5188 – 26.Madde

  Resmi Gazete No : 25606

  Resmi Gazete Tarihi : 7.10.2004

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

 • 49. Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

  Düzenleme Adı : Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

  Kanun/Doküman No : 6023 – 5. ve 59. Madde

  Resmi Gazete No : 24970

  Resmi Gazete Tarihi : 21.12.2002

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

 • 50. Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle taşınması Hk. Yön

  Düzenleme Adı : Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle taşınması Hk. Yön

  Kanun/Doküman No : 655-4925-2918-4703

  Resmi Gazete No : 28801

  Resmi Gazete Tarihi : 24.10.2013

  Son Değişiklik Tarihi :

  Denetleyen Kuruluş :

  Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu

  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.

  Taşıt uygunluk belgesi ve izin alma zorunluluğu

  MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşıma yapacak yetki belgesi sahipleri ile kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tabloda sınıfları belirtilen tehlikeli madde ve eşyaları taşıyabilmek için söz konusu tabloda belirtilen ilgili veya yetkili mercilerden izin almak zorundadırlar. Söz konusu izinler, izin alma tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir.

  Tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası alma zorunluluğu

   MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik ve (ADR) hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

  Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler

  MADDE 9 – (1) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:

  1. a) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı,
  2. b) ADR Bölüm 8.2.2.8’de belirtildiği şekilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5),
  3. c) Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),

  ç) ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat,

  1. d) Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR Bölüm 5.4.5’teki Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu,
  1. e) Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi,
  1. f) ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi,
  2. g) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi.

  AÇIKLAMA : Tehlikeli madde taşıyan araçlar ve tankerler lisanslı olmalı ve Araçları kullanan şoförler eğitimli olmalı ve konuyla ilgili acil durumlar hakkında özel olarak eğitilmiş olmalıdırlar. Firma tehlikeli madde güvenlik danışmanı ile anlaşmalı ve danışmanın hazırladığı raporlar kapsamında faaliyetlerini sürdürmelidir.